Nasze cele


Stowarzyszenie realizuje cele poprzez :

   
  1. Wspieranie Najemców na rzecz ochrony ich słusznych praw i przywrócenia równowagi stron w szczególności w zakresie zawieranych umów najmu.
  2. Występowanie do władz państwowych i samorządowych, a także innych organów lub organizacji, z petycjami i apelami o udzielenie wsparcia dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
  3. Udzielanie w miarę posiadanych możliwości pomocy prawnej Najemcom lub wskazywanie Najemcom osób i instytucji świadczących taką pomoc.
  4. Wydawanie opinii w sprawie projektów aktów prawnych i zwracanie się do polityków, organów lub organizacji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ochronę interesów Najemców i zapewnienia równowagi stron w stosunkach najmu,
  5. Informowanie UOKiK o niezgodnych z przepisami prawa praktykach Wynajmujących oraz stosowaniu przez nich niedozwolonych klauzul umownych.


Statut

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę pełną Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy pełnej PSNPH oraz nazwy pełnej tłumaczonej na język angielski w brzmieniu Polish Association of Commerce Services Tenants.

§ 2.

1. Stowarzyszenia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, powołanym

dla zacieśnienia współpracy między najemcami powierzchni handlowych w centrach handlowych i realizacji celów wskazanych w niniejszym statucie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą

miasto Warszawa.

3. Stowarzyszenie dla właściwego realizowania swoich celi statutowych może prowadzić

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz.104 ze zm.), oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji, jak również

uczestniczyć w innych podmiotach prawa, w tym podmiotach gospodarczych, o takim samym

lub podobnym zakresie działania.

ROZDZIAŁ II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) ochrona interesów i praw Najemców korzystających z lokali w obiektach handlowych,

2) działanie na rzecz zapewnienia równych praw i obowiązków dla Najemców i Wynajmujących lokali w obiektach handlowych w szczególności w zakresie zawieranych umów najmu,

3) informowanie o bezprawnych i niezgodnych z zasadą równości stron praktykach Wynajmujących wobec Najemców,

4) propagowanie dobrych praktyk handlowych w szczególności w zakresie stosunku najmu,

5) koordynacja działań Najemców oraz reprezentowanie Najemców w kontaktach z Wynajmującymi i innymi organami administracji publicznej,

6) wspieranie Rad Najemców lub innych zrzeszeń najemców w poszczególnych obiektach handlowych,

7) dbałość o przestrzeganie etyki i podnoszenie standardów we współpracy i

codziennych kontaktach z Wynajmującymi,

8) opiniowanie nowych projektów,

9) wymiana doświadczeń, szkolenie i integracja członków organizacji Najemców,

10) tworzenie grup zakupowych m.in. w zakresie zakupu mediów, usług informatycznych, usług wykończenia wnętrz.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje cele wskazane w § 5 poprzez:

1) wspieranie Najemców na rzecz ochrony ich słusznych praw i przywrócenia równowagi stron w szczególności w zakresie zawieranych umów najmu,

2) występowanie do władz państwowych i samorządowych, a także innych organów lub organizacji, z petycjami i apelami o udzielenie wsparcia dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

3) udzielanie w miarę posiadanych możliwości pomocy prawnej Najemcom lub wskazywanie Najemcom osób i instytucji świadczących taką pomoc,

4) wydawanie opinii w sprawie projektów aktów prawnych i zwracanie się do polityków, organów lub organizacji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ochronę interesów Najemców i zapewnienia równowagi stron w stosunkach najmu,

5) informowanie UOKiK o niezgodnych z przepisami prawa praktykach Wynajmujących oraz stosowaniu przez nich niedozwolonych klauzul umownych.

§ 7.

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność

gospodarczą, przy czym cały dochód z tej działalności jest przeznaczany na realizację celów

statutowych Stowarzyszenia.

§ 8.

W realizacji swoich celów Stowarzyszenie opiera się na społecznym działaniu swoich członków.

§ 9.

Stowarzyszenie posiada prawo zatrudniania pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które w spółkach prawa handlowego są członkami statutowych organów lub pełnią funkcje kierownicze będąc

odpowiedzialnymi za rozwój tych podmiotów, a także inne osoby fizyczne, które akceptują

cele i zasady Stowarzyszenia oraz swoją dotychczasową postawą dają rękojmię realizacji

celów i zasad Stowarzyszenia. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dodatkowo muszą być pełnoletnie, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, niekarane za przestępstwa popełnione umyślnie. Osoby przyjmowane są w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej przez nich deklaracji członkowskiej poddanej weryfikacji przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy nie mający

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli spełniają warunki, o których

mowa w ust. 1.

§ 12.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

2) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3) brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

§ 13.

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:

1) aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,

2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia,

3) popularyzowanie w swoim środowisku statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,

4) rzetelne wypełnianie obowiązków związanych z przyjętymi funkcjami we władzach

Stowarzyszenia,

5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc, w tym zwłaszcza finansową, na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15.

Członkowie wspierający korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 16.

Do obowiązków członków wspierających należy:

1) udzielanie Stowarzyszeniu pomocy, zwłaszcza finansowej, w realizacji jego celów

statutowych,

2) regularne opłacanie składek członkowskich,

3) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17.

Przyjęcie osoby jako członka wspierającego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez tę osobę pisemnej deklaracji członkowskiej z określeniem formy i zakresu pomocy udzielanej na rzecz Stowarzyszenia.

§ 18.

Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje na skutek :

1) zgłoszenia o wystąpieniu złożonego przez członka na piśmie do Zarządu;

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie wypełniania obowiązków członkowskich.

§ 19.

Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia oraz o skreśleniu członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania skreślony zostaje zawieszony w prawach członkowskich.

Uchwała Walnego Zebrania Członków o skreśleniu członka jest ostateczna.

§ 20.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla propagowania celów i zasad Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi Stowarzyszenia otrzymują dyplomy członkowskie i odznaki honorowe Stowarzyszenia, a ich nazwiska wpisuje się do Księgi Członków Honorowych Stowarzyszenia, którą prowadzi Zarząd.

§ 21.

1. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich praw członkowskich, poza biernym i czynnym prawem wyborczym.

2. Członek honorowy Stowarzyszenia jest zapraszany na wszystkie Walne Zebrania Członków, na uroczystości Stowarzyszenia oraz ma prawo występować do władz Stowarzyszenia z inicjatywami dotyczącymi jego działalności.

3. Członek honorowy Stowarzyszenia jest zobowiązany do przestrzegania statutu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 23.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 24.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż jeden raz na rok kalendarzowy.

Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania podaje się do wiadomości

członków co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem. Udział w nim biorą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 25.

Walnemu Zebraniu przewodniczy członek Stowarzyszenia nie będący członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybierany przez Walne Zebranie.

§ 26.

Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania należy:

1) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,

2) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) nadawanie godności członka honorowego,

7) rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia do

Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu o pozbawieniu członkostwa,

9) rozpatrywanie skarg na działalność Stowarzyszenia,

10) zmiana statutu,

11) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 27.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, zaś bez względu na ilość członków – w drugim terminie zwołanym w ciągu jednej godziny od upływu pierwszego terminu. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest większość 2/3 głosów w pierwszym, zaś bez względu na ilość w drugim terminie.

§ 28.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania.

§ 29.

Zarząd w liczbie 3-5 osób wybierany jest przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, na okres jednego roku. Liczbę członków zarządu ustala Walne Zebranie.

§ 30.

Jeśli w czasie trwania kadencji zachodzi potrzeba uzupełnienia składu, Zarząd może dokooptować nie więcej niż 1/3 jego składu, wybranego przez Walne Zebranie.

§ 31.

1. Jeżeli Zarząd jest trzyosobowy wybiera ze swojego składu prezesa, wiceprezesa pełniącego funkcje skarbnika i sekretarza. W takim przypadku Stowarzyszenie reprezentuje prezes z członkiem Zarządu. 

2. Jeżeli Zarząd jest więcej niż trzyosobowy wybiera ze swojego składu dwóch prezesów, sekretarza i skarbnika oraz powierza pozostałym osobom inne funkcje. W takim przypadku Stowarzyszenie reprezentuje łącznie dwóch prezesów lub jeden prezes z co najmniej dwoma pozostałymi członkami zarządu.

§ 32.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku kalendarzowego.

§ 33.

W posiedzeniach Zarządu bierze udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca.

§ 34.

W przypadku nie wypełniania przez członka Zarządu przyjętych obowiązków, w tym nie uczestniczenia w posiedzeniach, Zarząd może zawiesić go w prawach członka Zarządu - do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków.

§ 35.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) organizowanie i kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) opracowywanie planów działalności i preliminarza budżetowego,

6) podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, a także uchwal w sprawie przeznaczenia dochodów z tej działalności oraz przeznaczenia innych wpływów,

7) składania sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków,

8) zwoływanie i przygotowywanie obrad Walnego Zebrania Członków,

9) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

10) ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 36.

Zarząd ma prawo:

1) integrować członków Stowarzyszenia,

2) organizować szkolenia oraz prowadzić stronę Internetową i wydawać biuletyn Stowarzyszenia,

3) zawierać umowy i zobowiązania dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4) przyjmować w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia wpłaty, darowizny, spadki, zapisy itp.,

5) wydawać regulaminy wewnętrzne,

6) zwalniać - w uzasadnionych przypadkach - członków Stowarzyszenia od opłacania składek,

7) podejmować inne działania niezbędne do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 37.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu Zarządu co najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu.

§ 38.

Umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują w imieniu Zarządu w przypadku:

1) zarządu trzyosobowego - prezes z co najmniej jednym członkiem zarządu,

2) zarządu większego niż trzyosobowy - łącznie dwaj prezesi lub jeden prezes z co najmniej  dwoma pozostałymi członkami Zarządu.

§ 39.

Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych na okres 3 lat. Walne Zebranie uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej podczas trwania kadencji poprzez przeprowadzenie wyborów w czasie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 40.

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) badanie gospodarki finansowej oraz całokształtu pracy Zarządu,

b) składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu,

c) zgłaszanie wniosków do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

d) przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej

Stowarzyszenia.

2. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio zasady określone w § 37.

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 41.

Majątek Stowarzyszenia składa się z:

1) wpływów ze składek członkowskich,

2) dochodów z przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie,

3) dotacji władz państwowych i samorządowych oraz organizacji europejskich i

organów Unii Europejskiej,

4) pomocy finansowej i rzeczowej sponsorów,

5) spadków, zapisów i darowizn,

6) dochodów ze składników majątkowych Stowarzyszenia,

7) innych wpływów.

ROZDZIAŁ VI. ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 42.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś bez względu na ilość – w drugim terminie, jeżeli nie było możliwym podjęcie uchwały ze względu na brak wymaganego kworum.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora lub likwidatorów Stowarzyszenia zobowiązanych do likwidacji Stowarzyszenia i podziału pozostałego majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).

   


© 2016. Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych. Wszystkie prawa zastrzeżone.