Jak przystąpić


Opis przystąpienia do PSNPH:

  1. Zapoznanie się ze statutem PSNPH umieszczonym na stronie internetowej.
  2. Zapoznanie się z wysokością i rodzajem składek członkowskich Stowarzyszenia.


Członek wspierający – firma (deklaracja 
do pobrania na stronie)

  1. Deklarację członka wspierającego wypełnia członek zarządu firmy, która wyraża zgodę na umieszczenia logo na stronie psNph.
  2. Firma deleguje przedstawiciela, który wypełnia deklarację członka zwyczajnego, mającego czynne i bierne prawo wyborcze w Stowarzyszeniu
  3. Obie deklaracje z logo firmy w Corelu są wysyłane na adres e-mailowy Stowarzyszenia. Oryginały przekazywane są na spotkaniu.
  4. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu/nieprzyjęciu członka wspierającego i członka zwyczajnego

Członek wspierający opłaca jednorazowo 
roczną składkę w wysokości 3.600,- zł 
(płatne z góry) na konto: 

Alior Bank 45 2490 0005 0000 4500 6561 5412


Dla uniknięcia nieporozumień – członek zwyczajny reprezentujący członka wspierającego nie wnosi opłat 


Ponieważ Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT nie wystawia faktur, lecz może wysłać skan dokumentujący wpłynięcie wpłaty na konto Członek zwyczajny osoba fizyczna (deklaracja do pobrania na stronie)

  1. Deklarację członka zwyczajnego wypełnia osoba fizyczna, której nie reprezentuje firmy, lecz siebie samą.
  2. Wypełniona oraz podpisana deklaracja jest wysyłana na adres e-mailowy Stowarzyszenia. Oryginał przekazywany jest na spotkaniu.
  3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu/nieprzyjęciu członka zwyczajnego


Członek zwyczajny opłaca jednorazowo roczną składkę w wysokości 1.800,- zł 
(płatne z góry) na konto:

Alior Bank 45 2490 0005 0000 4500 6561 5412


Deklaracje członkowskie

Pobierz deklarację członka wspierającego lub członka zwyczajnego klikając na odpowiedni przycisk poniżej

© 2016. Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych. Wszystkie prawa zastrzeżone.